R.A. the Rugged Man – Sam Peckinpah ft. Vinnie Paz, Sadat X